Gezinshuis Bloempje wil een thuis bieden aan vier tot zes kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en/of een licht verstandelijke beperking hebben. We bieden plek aan kinderen in leeftijd van de basisschool in combinatie met jongeren tot 18 jaar. Voor plaatsing in ons gezinshuis hebben kinderen een indicatie nodig.

Kinderen worden bij ons geplaatst na een zorgvuldige matching waarbij er gekeken wordt naar hoe het kind past bij ons als gezinshuisouders en de overige kinderen binnen het gezinshuis. Uiteraard worden de ouders zo mogelijk bij de plaatsing betrokken. Bij de matching wordt gekeken of wij het kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft, dit is mede afhankelijk van de achterliggende problematiek.

Wij richten ons op langdurige zorg voor kinderen:

 • Die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin
 • Voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is.
 • Die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen (leren) functioneren.
 • Die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien.
 • Die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren.
 • Die specifiek gebaat zijn bij continu├»teit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders.
 • Die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is.
 • Die qua leeftijd passen in het gezinshuis.

Contra-indicatie

Om de veiligheid van de kinderen en hun omgeving te kunnen waarborgen kunnen we niet zomaar alle kinderen in ons huis opnemen. Voor kinderen is het niet mogelijk wanneer ze:

 • Slachtoffers of dader zijn van seksueel misbruik.
 • Een drugsverslaving hebben.
 • Obsessief de grenzen opzoekt en daardoor de ontplooiing van anderen belemmerd.
 • Excessief seksueel gedrag vertonen.
 • Niet bereid zijn om onderdeel te worden van ons gezin

Indien de problemen van het kind tijdens het verblijf toch andere opvang en zorg eisen of wanneer het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt er gezocht naar een andere woning.

Op dit moment hebben we geen vrije plek. U kunt ook contact opnemen met Gezinshuis.com. Bij deze organisatie zijn nog ruim 150 gezinshuizen aangesloten.